Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CZARNYCH KOSZUL „WIELKA POLONIA”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

follow site §1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” i jest zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.).

http://sinarsehat.com/essay-on-service/ §2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
4. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.
5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
6. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, zatwierdza Walne Zebranie.

§3

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
2. Stowarzyszenie może prowadzić:
a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
b) działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia

§4

1. Czerpiąc z wartości i zasad leżących u podstaw założenia i funkcjonowania klubu sportowego Polonia Warszawa, celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f) promocjiiorganizacjiwolontariatu,
g) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
h) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
i) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) propagowanie wartości, tradycji i wiedzy o klubie sportowym Polonia Warszawa,
b) rozpowszechnianie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku kibica sportowego,
c) wspieranie sportowców klubu sportowego Polonia Warszawa,
d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe oraz finansowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zmierzające do prowadzenia bieżącej działalności oraz rozwoju klubu sportowego Polonia
Warszawa,
e) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
f) działalnośćwydawniczą,wystawiennicząiprasową,
g) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,
h) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
i) organizowanie imprez sportowych, integracyjnych, promocyjnych i
kulturalnych,
j) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
k) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
l) działania na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
walki z patologiami i uzależnieniami,
m)działanie na rzecz integracji europejskiej kibiców oraz rozwijania
kontaktów,
n) organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§5

1. Przez klub sportowy Polonia Warszawa należy rozumieć każdy podmiot niezależnie od posiadanej w danym momencie firmy, będący kontynuatorem założonego w 1911 r. klubu „Polonia Warszawa” w zakresie m.in. tradycji, historii, osiągnięć, barw klubowych, struktur organizacyjnych i miejsca odbywania się imprez sportowych.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących wskazania podmiotu, o którym mowa w ust. 1, uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

page §6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych, 2. członków wspierających, 3. członków honorowych.

§7

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
b) przedstawi rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,
c) złoży deklarację członkowską według wzoru ustalonego przez Zarząd
Stowarzyszenia,
d) zobowiąże się do opłacania składek członkowskich.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz, za zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§8

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.

see url §9

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych
z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia, d)uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich,
d) budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, klubu sportowego
Polonia Warszawa i jego sportowców, działaczy oraz kibiców w oczach opinii publicznej.

follow site § 10

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej
zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych, c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

http://www.55studio.com.au/?write-my-dissertation-for-me-uk § 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10.

http://www.suannmotorandpump.com.au/essay-about-customer-care/ essay about customer care § 12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub zagranicą, której godność tę, na wniosek Zarządu, nada Walne Zebranie członków Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla klubu sportowego Polonia Warszawa.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2 lit. b – d.
§ 13
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

source link § 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 15

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wybierani na wspólną 2-letnią kadencję.
3. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

master thesis for computer science § 16

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
5. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybórPrezesaiCzłonkówZarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
i) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
j) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
n) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem
oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku następuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 19

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym: Prezesa, wybranego przez Walne Zebranie oraz dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu, spośród Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 20

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania
członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5,
h) uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
6. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 22

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków.
2. Sąd Koleżeński powołany jest do:
a) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia związane z jego działalnością,
b) rozpoznawania wniesionych do Sądu spraw związanych z naruszeniem przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
c) dokonywania wykładni postanowień niniejszego Statutu.
3. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kieruje jego pracami oraz wyznacza skład Sądu dla poszczególnych spraw.
5. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek Zarządu lub zainteresowanego członka Stowarzyszenia. Sąd dąży do polubownego załatwienia sprawy.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Sąd Koleżeński może:
a) ukarać członka Stowarzyszenia karą upomnienia lub nagany,
b) zawiesić w prawach członka Stowarzyszenia na okres do jednego roku, c) wykluczyć członka ze Stowarzyszenia.
7. Sąd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
8. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia zainteresowanemu.
9. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
10. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów, d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) ofiarności publicznej,
g) dochodów z własnej działalności,
h) dochodów z majątku.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres
dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej
niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 24

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii
prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 25

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 26

1. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
2. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz podmiotu, o którym mowa w § 5 Statutu.

Kampania Campaign została zakończona. Nie można dodać kolejnych wpłat.